Pandemien har sat rekordfart i TV-inspektioner – valide data mere afgørende end nogensinde.

Medlemmer af TV-inspektionsgruppen, der er forankret i DI Byggeri, og som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, sætter under pandemien ny rekord i både antal kørte TV-inspektions kilometer og i antallet af TV-inspicerede ledningsstræk.

De knap 50 TV-inspektionsfirmaer, der som de eneste i Danmark bl.a. er i stand til at rapportere digitalt til forsyningsselskabernes lednings- og GIS platforme, har i 2020 og 2021 TV-inspiceret 4700 km. Det er en stigning på 200 km. sammenlignet med 2019.

”Da vores medlemsvirksomheder er de eneste i Danmark, der er i stand til at levere valide data til forsyningsselskaberne, så fylder de klart mest i statistikken. Hos forsyningsselskaberne er der bl.a. større og større fokus på separatkloakering, fejlkoblinger og uvedkommende vand i kloaknettet. For at løse den type af opgaver er valide data essentielle, siger formanden for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet egen software – Dandas-TV- som er et program, der registrerer TV-inspektionen og brancheforeningen DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS. Det betyder, at der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

Når langt de fleste forsyningsselskaber anvender de samme standarder i dag og bruger dataopsamlingen, der beskriver den fysiske og driftsmæssige tilstand, så er det fordi de er grundlaget for, at opgaver kan løses effektivt og værdiskabende.

”Resultatet er økonomisk optimering og miljømæssige gevinster, som derved samtidig bidrager til at og understøtte Danmarks grønne omstilling og opfylde nogle af de bæredygtighedsmål, som bl.a. mange forsyninger og kommuner har sat i deres strategi- og handlingsplaner,” forklarer Claus Vangsager.

Prioriterer langsigtede og robuste investeringer

I takt med at ledningsnettet i Danmark forældes og miljø- og klimaagendaen fylder mere og mere, forventer Claus Vangsager, at de DTVK kontrollerede TV-inspektioner de kommende år bliver en stadig stigende del af det systematiske og langsigtede arbejde med ledningsnettet.

Men det er ikke kun forsyningsselskaberne, der har stigende fokus på valide data. Også kommuner og større boligselskaber er begyndt at stille krav om, at TV-inspektionen i forbindelse med renoveringsprojekter, skal udføres af DTVK-medlemmer, så de er sikret data og dokumentation efter ensartede standarder.

– Forvalterne af de kommunale ejendomme har sparsomme ressourcer til kloaksystemerne, og investeringerne skal nødvendigvis være robuste. Derfor ser vi også på dette område en tendens mod målrettet og langsigtet planlægning af investeringerne i skoler og institutioners kloaksystemer. Samme tendens ser vi hos flere og flere boligselskaber,” forklarer Claus Vangsager.

Også antallet af kørte ledningsstræk er steget fra 257.000 i 2019 til knap 300.000 i 2021 – det svarer til en stigning på 16 procent. Bag de tal gemmer der sig langt flere mindre strækninger, som typisk bliver kørt hos boligselskaber og private.

Om DTVK

DTVK er en landsdækkende kontrolordning, hvis formål sikrer, at medlemmerne af TV-inspektionsgruppen udfører TV-inspektion på et ensartet og højt kvalitetsniveau. Der stilles derfor bl.a. krav til avanceret TV-inspektionsudstyr og at TV-operatørerne er operatør-uddannede og løbende efteruddannet af specialiserede DTVK-konsulenter.
Kontrolordningen sikrer endvidere, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.


Yderligere oplysninger: Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppenValide TV-data afgørende for minimering af miljø- og klimaaftrykket fra kloaknettet.

Når flere og flere forsyninger i stigende grad kræver præcis kortlægning og dokumentation af ledningernes tilstand, så giver det ikke kun værdi til vandkunderne - det sætter nemlig også for alvor fart i den grønne omstilling. En omstilling der bl.a. omhandler langt mindre spildevand i naturen, mindre opgravning og derved mindre CO2 samt hurtigere og bedre projektering. Og der er stor tilslutning i afløbsbranchen.

Hos HOFOR, der har omkring 3000 km. hovedledninger, der skal vedligeholdes, har man gennem de senere år hævet budgetterne til TV-inspektion og strømpeforinger. Det sker bl.a. som en konsekvens af, at ledningsnettet er mellem 75-100 år gammelt og derved er tæt på at nå sin levetid mange steder.

TV-inspektion er ifølge projektleder hos HOFOR, Thor Danielsen, hele fundamentet for, at HOFOR kan lave analyser af, hvad og hvor meget, der behøver at blive investeret i ledningsnettet samt hvor stor risikoen er i forhold til skader og funktionsstop.

”TV-inspektionen er jo vores billede og historik på tilstanden af kloaknettet. De valide data fra DTVK TV-inspektionsfirmaerne giver os mulighed for at koble nye teknologier på som bl.a. machine learning, hvilket har hjulpet os med at få ekstra værdi ud af TV-data. Vi kan derved også bruge data til reel risikovurdering. Ved at lave machine learning på ledningsnettet får vi bedre indblik i tilstanden, herunder sandsynligheden for sammenstyrtning af ledninger,” forklarer Thor Danielsen.

Der er via HOFORS ledningsregister adgang til alle registrerede TV-inspektioner og data. De vigtigste data fra TV-inspektionen er de registreringer, der leveres sammen med tv-billederne. Derved kan HOFOR tappe direkte ned på de enkelte ledninger, så de har al viden om ledningen samlet på et sted. Det er f.eks. oplysninger om anlægssår, materiale, placering under hvilken vejtype, krydsning af jernbane, informationer om grundvandsstand mm.

”Efter vi har indført machine learning, har vi fundet flere stræk med renoveringsbehov end hvad vi plejer, og det er jo et godt tegn. Vi ser typisk, at en punktopgravning koster 5 gange mere, end hvis vi strømpeforer. Jo mere vi kan finde inden det falder sammen, jo flere penge kan vi i sidste ende spare for vandkunderne”, siger Thor Danielsen.

HOFORS fokuserede arbejde med at sikre den mest effektive drift via et struktureret overblik over ledningsnettet, giver samtidig et boost til den bæredygtige udvikling – både i forhold til mindre udledning af forurenet spildevand i naturen, men også i form af et reduceret CO2 aftryk.

”Det er jo i øjeblikket meget tungere for klimaet at lægge nye betonrør i forhold til at få strømpeforet, bl.a. fordi opgravningen belaster CO2 aftrykket mere end fornyelse af defekte ledninger. Endvidere får vi en bedre hydraulisk kapacitet og får måske også stoppet nogle overløb, fundet fejlkoblinger og mindsket udsivning til undergrunden. Og med forseglingen af vores kloakker minimerer vi omfanget af uvedkommende vand,” forklarer Thor Danielsen.

Stor tilslutning i den danske afløbsbranche

I Danmark er dataleverandøren til forsyningsselskaberne TV-inspektionsfirmaerne, der er forankret i Dansk Infrastruktur under DI Byggeri. TV-operatørerne kontrolleres af DTVK og udfører TV-inspektion efter branchestandarder udstukket af DANVA, f.eks. Fotomanual og sammenhæng med DANDAS.

”Der foregår et tæt samarbejde mellem DANVA på den ene side og DTVK TV-inspektionsbranchen på den anden, for netop at vedligeholde og opgradere de branchespecifikke standarder. Det helt essentielle samarbejde mellem de to parter, betyder, at TV-inspektionsfirmaerne i stigende grad kan levere valide data til forsyningerne,” forklarer DTVK formand Bo Laden.

I den danske afløbsbranche er der da også stor tilslutning til DANVAs systematiske arbejde med branchestandarderne – Fotomanual og DANDAS. Fotomanualen er grundlaget for de data, de DTVK kontrollerede TV-inspektionsfirmaer overfører fra TV-inspektionerne til anvendelige og digitale data i DANDAS.

Det systematiske arbejde i forsyningerne bidrager ifølge formanden dermed også til en effektivisering af branchen, og medvirker derfor også til at opfylde krav i vandsektorloven. HOFORs arbejde med Machine Learning er ydermere et eksempel på, at det kan betale sig at bringe orden i afløbsdata. Hvis datakvaliteten er i orden, giver det virkelig værdi at samle nye og historiske data og bruge den viden, så vi er i stand til at træffe bedre beslutninger.

”Når langt de fleste forsyningsselskaber anvender de samme standarder i dag og bruger dataopsamlingen, der beskriver den fysiske og driftsmæssige tilstand, så er det jo fordi de er grundlaget for, at opgaver kan løses effektivt og værdiskabende. Økonomisk optimering, digital udvikling og miljømæssige gevinster bliver resultatet, og bidrager derved til at opfylde bæredygtighedsmål – og samtidig understøtte Danmarks grønne omstilling,” siger Bo Laden.

En sidegevinst er endvidere, at den nye LER-lov også kan understøttes via digitalisering og præcisering af ledningstracéer via dataopsamling i DANDAS.

I takt med at bl.a. ledningsnettet i Danmark forældes og miljø- og klimaagendaen fylder mere og mere, forventer Bo Laden, at TV-inspektioner de kommende år bliver en stadig stigende del af forsyningernes systematiske og langsigtede arbejde med ledningsnettet.

Fakta om TV-inspektion og DANDAS

  • TV-inspiceret 4.698 km ledning i 2020
  • 5,6% af TV-inspektionerne er stikprøve kontrolleret af DTVK
  • I alt er der 48 medlemsvirksomheder i DTVK TV-inspektionsgruppen forankret i DI Byggeri
  • 165 aktive certificerede og uddannede TV-operatører i Danmark
  • 85 – 90% af de spildevandsselskaber der er medlem af DANVA bruger DANDASCertificerede kvindelige TV-operatører indtager i stigende grad TV-inspektionsbilen hos kloakvirksomhederne

Nanna V. Larsen fra Christiansfeld syd for Kolding er 26 år og en ud af 165 højt specialiserede og certificerede professionelle TV-operatører i Danmark, der er uddannet hos Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning (DTVK). Samtidig er hun en ud af tre kvindelige specialister, der nu har indtaget TV-inspektionsbilen. En tendens, der ifølge formanden for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager giver rigtig god mening og bringer ny dynamik til faget.

Nanna V. Larsen er ansat hos kloakservicevirksomheden Norva24 i Kolding-afdelingen. Inden ansættelsen arbejde hun som lastbilchauffør med levering af varer til forretninger, men blev ansat i Norva24, fordi hun havde lyst til at prøve noget andet.

Efter Nanna V. Larsen en dag var ude på TV-inspektion som ”bagmand” sammen med en kollega, fandt hun ud af, at hun gerne selv ville tage uddannelsen som certificeret TV-operatør og arbejde med TV-inspektion.

”Det er et selvstændigt job, fordi man jo kører ude det meste af dagen, men det passer mig rigtig godt. Der kan godt være pres på, for der er travlt i branchen. Jeg kan godt komme ud for at skulle udføre mange opgaver på samme dag, samtidig med, at der kan være kunder, der ringer og skal vide nogle detaljer om de sager, du har udført tidligere, så der er mange bolde at holde i luften samtidig. Men det kan jeg godt lide,” siger Nanna V. Larsen.

Hun dækker et stort område for Norva24 og har opgaver i hele Sydjylland og op til Aarhus, samt hele Fyn. At hun er kvinde i en mandsdomineret fag er ikke noget hun skænker mange tanker. Hun mener ikke, at der er nogen forskel på at være mand eller kvinde som TV-operatør.

”At være TV-operatør giver ikke kvinder særlige udfordringer. Tværtimod. Det er et job, der passer godt til kvinder, der har lyst og kan arbejde selvstændigt og også har lyst til at have kundekontakt. Så vi kan sagtens bruge flere piger i branchen,” siger Nanna V. Larsen.

Hendes arbejdsplads Norva24 er medlem af TV-inspektionsgruppen forankret i Rørtekniksektionen hos DI Byggeri, hvor medlemmerne udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK. For at sikre den højeste kvalitet stiller DTVK bl.a. krav til firmaernes organisation, TV-operatør uddannelsen, teknologi, udstyr og egenkontrol.

Går ikke på kompromis med kvaliteten

At udføre jobbet som professionel TV-operatør er et job, der stiller krav til koncentrationsevne, selvstændighed og IT-kundskaber. Det foregår ofte inde i TV-bilen med og med blikket skarpt fokuseret på computerskærmen.

”Det er et job, der kræver en ekstrem grundighed, fordi det bliver mere og mere specialiseret og data funderet. Her ser vi også klare styrker hos kvinderne, hvor de med deres helt egen tilgang til TV-operatør faget bringer en helt ny dynamik ind i branchen,” siger Claus Vangsager, der er formand for TV-inspektionsgruppen.

For to år siden blev de to første kvindelige tekniske konsulenter ansat hos DTVK, der er en landsdækkende kontrolordning, som sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling.

”Vi glæder os ekstremt meget over, at vi nu har formåret at tiltrække kvinder på både kontrolsiden og som TV-operatør,” siger Claus Vangsager.

Medlemsvirksomhederne udfører TV-inspektion efter ensartede standarder beskrevet i Fotomanualen udgivet af DANVA.TV-operatørernes fornemste opgave er at kortlægge kloakledninger, rørskader, rørstørrelser mm. ud fra TV- billeder, og så få dem omsat til en præcis og ensartet tilstandsvurdering. Alt udført TV-inspektion bliver indberettet og samlet i en database, og al rapportering foregår digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser.


Yderligere oplysninger: Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppen forankret hos DI ByggeriDanmarks fører­position for håndtering af regn- og spildevand bygger på ensartede standarder og valide data

Håndteringen af bl.a. de stigende regn- og spildevandsvandsmængder er en samfundsudfordring over hele Europa. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af ledningerne, hvis man vil være på forkant med udviklingen. Derfor har man i Danmark prioriteret, at ledningsejere kan få leveret data med i TV-inspektionen. Samtidig er man nu i gang med at samle interessenter i Dansk TV Forum.

I Danmark er dataleverandøren til forsyningsselskaberne TV-inspektionsgruppen, der er forankret i Dansk Infrastruktur under DI Byggeri. Medlemmerne af TV-inspektionsgruppen kontrolleres af DTVK og udfører TV-inspektion efter standarder udstukket af DANVA.

– Fælles for alle vores medlemsvirksomheder er, at de bl.a. skal være i stand til at rapportere digitalt til bl.a. forsyningsselskabers databaser i XML filer, så de kan integreres i deres lednings- og GIS platforme. Det er helt afgørende for, at vi kan arbejde hen imod at få samlet det digitale danmarkskort over ledningsnet i Danmark, forklarer formand for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

TV-inspektionsgruppen har bl.a. udviklet egen software – Dandas-TV- som er et program, der registrerer TV-inspektionen og DANVA har udviklet ledningsregistreringsmodellen DANDAS. Det betyder, at der er styr på data helt ude fra TV-bilen og ind på skrivebordet hos ledningsejeren.

– I Danmark er vi nogle af verdens førende til at håndtere spildevand og udvikle innovative løsninger. Men hele fundamentet for Danmarks førerposition bygger på ensartede standarder og ledningsregistreringsdatabaser, der giver et præcist overblik over ledningsnettet. Det giver os nogle helt unikke muligheder i Danmark og som udlandet også efterspørger, forklarer Claus Vangsager.

Han peger dog også på, at det kommunale kloaknet har et kæmpe efterslæb, samtidig med, at der ikke er nogen kortlægning af kloakkerne og overblik over tilstanden. Men flere og flere offentlige myndigheder har fokus på, at det er nødvendigt at have kortlagt og dokumenteret ledningernes tilstand for at være på forkant med udviklingen i fremtiden.

Nyt TV Forum på vej

Den danske TV-inspektionsmodel tager udgangspunkt i ensartede standarder, højt specialiserede tv-operatører samt løbende kontrol af data og TV-inspektion. DTVK har sammen med TV-inspektionsgruppen siden 1986 opbygget en af Europas førende kontrolordninger. Det betyder, at rapporter over ledningsnettets tilstand i Danmark er blandt de mest præcise og fejlfri i Europa.

– I andre lande har de mange steder helt eller delvis ensartede standarder, som de udfører TV-inspektion efter, men de har ikke bygget en kontrolinstans som DTVK på. På den baggrund er der i øjeblikket europæiske lande, der viser interesse i den danske model, siger Claus Vangsager.

Det helt essentielle ved den danske TV-inspektionsmodel er endvidere, at alt TV-inspektion indberettes og samles i databaser.

– Vi er i øjeblikket i gang med at etablere det vi kalder Dansk TV Forum, hvor vi som et led i strategiprocessen sammen med DANVA er i gang med at samle relevante aktører inden for afløb, TV-inspektion, datahåndtering, tilstandsvurderinger af kloakker mv. Her vil vi koncentrere al viden om indberettede data og TV-inspektion, hvilket giver os endnu bedre muligheder for at kunne fuldende det digitale danmarkskort, siger Claus Vangsager.

TV-inspektionsgruppen er med som oplægsholder på Dansk Vand Konferencen den 24. – 25. november om emnerne TV-manualer, Datamodeller og Kontrolordning.Pressemeddelelse 19. november 2020

TV-inspektionsgruppen på udkig efter kloakrotter med IT-og e-sports kompetencer

TV-operatør Flemming hede hos kloakservice virksomheden Norva 24 i Kolding er en af 165 certificerede TV-operatører i Danmark. For ham og rigtig mange af hans kolleger, er jobbet som professionel TV-operatør blevet en livsstil, og de fejrer både 25, 30 og 40 års jubilæum. Derfor står den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe under Dansk Byggeri over for et generationsskifte de kommende år, hvor også IT-og e-sportskompetencer er eftertragtede.

Selv om der står millioner på spil når Flemming Hede udfører sit arbejde i TV-bilen hos Norva 24, så styrer han joystikket med sikker hånd og sender TV-robotter for mange hundredetusinder af kroner rundt i kloakkerne.

At udføre TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, er nemlig et job, der stiller krav til koncentrationsevne, selvstændighed og IT-kundskaber. Det foregår ofte flere dage i træk inde i TV-bilen med joystikket i hånden og blikket skarpt fokuseret på computerskærmen.

”Det er jo et meget selvstændigt arbejde, og det skal man selvfølgelig kunne administrere. Jeg kan i store træk styre min hverdag selv, og jeg har også den direkte kontakt til kunderne, som passer mig rigtig godt. At der er et stort pres på os TV-operatører, det tænker jeg ikke over, når jeg udfører mit arbejde,” fortæller Flemming Hede.

Han har i år 40 års jubilæum hos Norva 24, herunder 25 års jubilæum som certificeret TV-operatør. Norva24 er en af Skandinaviens største virksomheder inden for kloak- og industriservices.

Norva 24 er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, hvor medlemmerne udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK. For at sikre den højeste kvalitet stiller DTVK krav til firmaernes organisation, TV operatør uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Som DTVK-operatører er vi jo skolet i at anvende det nyeste og mest moderne udstyr, og det forpligter selvfølgelig. Det handler meget om at være opmærksom og ekstrem grundig, når vi kortlægger stikledninger, rørskader, rørstørrelser, utætheder mm., og efterfølgende får skærmbillederne omsat til en præcis og ensartet tilstandsvurdering, som bl.a. forsyningsselskaberne kan bruge i deres videre forløb,” forklarer Flemming Hede.

IT og e-sports kompetencer eftertragtet

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

Samtidig kigger han ind i en virkelighed, hvor en stor del af DTVK-operatørerne hos medlemsvirksomhederne fejrer både 30 og 40 års jubilæum og derved også har nået en alder, hvor de i løbet af en kort årrække begynder at tænke på pension.

”Det er vigtigt, at vi allerede nu begynder at gøre en indsats i forhold til, at få en glidende overgang til de yngre generationer. Mange TV-operatører rekrutteres internt, men der er også en del, der kommer fra andre fag inden for håndværk. Her skal vi også ud og gøre opmærksom på, at der er gode og velbetalte jobs som TV-operatør,” siger formand for TV-inspektionsgruppen Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver jobbet også flair for IT, og at man konstant skal holde sig opdateret på den sidste nye udvikling, herunder efteruddannelse.

”Mange af de yngre generationer er jo vokset op med e-sport og computerspil og har den vej igennem opbygget en masse kompetencer, som kombineret med TV-operatøruddannelsen og de rigtige håndværksmæssige kvalifikationer, efterhånden også kan gå hen og blive eftertragtet hos vores medlemsvirksomheder. Udviklingen går rigtigt stærkt, så det er vigtigt at kunne tiltrække folk, der ikke bliver skræmt at ny teknologi,” siger Claus Vangsager.

Også TV-robotterne der udfører arbejdet nede i kloakkerne, har gennemgået en større udvikling gennem årene. Tidligere kunne de kun se ligeud, men i dag kan f.eks. stikledningskameraer dreje hovederne 360 grader, og det bruger TV-operatørerne bl.a. når forsyningsselskaberne skal have lokaliseret fejl på deres stikledninger.


Yderligere oplysninger

Flemming Hede, TV-operatør hos Norva 24, Tlf.  28874334

Claus Vangsager, formand TV-inspektionsgruppen, Tlf. 40442461Skærpede krav til efteruddannelse af DTVK's TV-operatører

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning, DTVK, har indført skærpede krav til efteruddannelse af medlemsvirksomhedernes TV-operatører.

Tiltaget sikrer, at alle DTVK TV-operatører som minimum kommer på efteruddannelse hvert femte år. Efteruddannelsen sikrer samtidig den højeste kvalitet og ensartethed af TV-inspektioner og data fra de gennemførte TV-inspektioner.

– At levere præcise og ensartede data og rapporter til boligselskaber, rådgivere, kommuner og forsyningsselskaber er helt afgørende for medlemmerne hos DTVK. Derfor sender 98 procent af alle medlemsvirksomheder hos DTVK typisk deres TV-operatører på de årlige efteruddannelser. Med de nye skærpede krav, hvor vi gør det obligatorisk, fanger vi de sidste par procent, forklarer Peter Hjortdal, teknisk konsulent hos DTVK.

Optimering af Fotomanualen

Tiltaget sker også som led i en klar strategi, der skal sikre, at alle operatører er med til at samle op på de problemstillinger, der fylder mest i TV-operatørernes arbejde. Ifølge Peter Hjortdal, så er det mere end halvdelen af de løbende forbedringer, tilretninger og tydeliggørelser til Fotomanualen, der kommer via inputs fra tv-operatørerne, når de bl.a. er på efteruddannelse.

Fotomanualen er Vandselskabernes vejledning i hvad og hvordan der skal rapporteres i hvad TV-operatørerne ser i optagelserne i afløbssystemet. Denne vejledning anvendes i dag bredt af både forsikringsselskaber, boligselskaber, kommuner og andre områder.

– At være DTVK operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret. På efteruddannelsen samler vi bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt, forklarer Peter Hjortdal.

Kvalitet er eksistensgrundlaget

Og netop ensartetheden og kvaliteten af TV-rapporten har den højeste prioritet hos Kajs TV-Inspektion i Regstrup på Sjælland, der er medlem af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri og derfor udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK. Derfor er firmaets TV-operatører ifølge indehaver Morten Helleskov som minimum på efteruddannelse hvert andet år.

– Den TV-inspektion vi udfører, er jo hele fundamentet for den kloakrenovering, der typisk sættes i gang på baggrund af vores TV-rapporter. Hvis der er fejl i TV-rapporten vælter renoveringsprojektet. Det understreger vigtigheden af at bruge højt specialiserede firmaer underlagt DTVK’s standarder, men det kræver også, at vi leverer den højeste kvalitet hver gang, forklarer Morten Helleskov om grunden til, at efteruddannelse har højeste prioritet.

Mest specialiserede uddannelse

Ifølge Peter Hjortdal, så er DTVK uddannelsen den mest specialiserede uddannelse i Danmark inden for TV-inspektionsområdet. Bl.a. skal man have arbejdet i minimum tre måneder med en certificeret DTVK operatør inden man kan tage uddannelsen og få sit personlige certifikat.

– Ud over den løbende efteruddannelse, så kører de nyuddannede TV-operatører i det vi kalder ”skærpet kontrol” det første år. Det vil sige, at vi kontrollerer en stor del af det arbejde, de udfører, så vi løbende kan justere og få tilrettet inspektionerne for nye operatører, hvis det viser sig nødvendigt, forklarer Peter Hjortdal.
Den ensartede rapportering er afgørende for tilliden og troværdigheden af den udførte TV-inspektion samt de tilhørende data.

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne udnytter den sidste nye teknologiske udvikling. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.Pressemeddelelse 31. august 2020

TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri fortsætter vækst i medlemstilgangen

Medlemstallet for TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, der består af virksomheder som udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK, fortsætter med at stige. Inden for de senest to år er medlemstilgangen steget knap 20 procent, så der i dag er 48 højt specialiserede TV-inspektionsfirmaer.

I takt med klimaændringer, digitalisering og stigende fokus på kvalitet og ensartede standarder, forventer formanden for den DTVK kontrollerede TV-inspektionsgruppe, Claus Vangsager, yderligere medlemstilgang i de kommende år.

”I mange år fremover står kommunale forsyningsselskaber, boligforeninger m.fl. foran en række udfordringer som bl.a. ændrede klimaforhold og store nedbørsmængder og derved også fornyelse af nedslidte og forældede kloaknet. Den type opgaver er spændende for kloakbranchen, men det kræver samtidig nogle helt specielle kompetencer, som vi i Danmark kun har i TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri, siger Claus Vangsager.

Han pointerer, at det at være DTVK-operatør i dag er højt specialiseret arbejde, og den teknologiske udvikling rykker sig hurtigt. Derfor kræver det, at man konstant er opdateret på den sidste nye udvikling.

”På de obligatoriske efteruddannelser samler DTVK konsulenterne bl.a. op på de største udfordringer, som tv-operatørerne dagligt skal tage stilling til, og det giver værdifuld dialog til forståelse af Fotomanualen, der jo sikrer, at medlemmerne leverer et ensartet produkt,” forklarer Claus Vangsager.

Øget digitalisering fremmer medlemstilgangen

Medlemsvirksomhederne hos TV-inspektionsgruppen tæller både de helt store TV-inspektionsfirmaer som har mellem 35-40 operatører og ned til mindre virksomheder, der har en enkelt TV-operatør.

Fælles for medlemsvirksomheder i TV-inspektionsgruppen er, at de skal kunne rapportere digitalt til kommuner og forsyningsselskabers databaser via XML filer, så TV-data kan integreres i deres lednings- og GIS programmer.

”Regnvandshåndtering af de stigende mængder vand er en stor samfundsudfordring. Det kræver præcis kortlægning og dokumentation af spildevandsledningerne, så derfor ser vi ind i en fremtid, der byder på endnu mere digitalisering. En tendens, der betyder, at vi fortsat kan tiltrække de mest ambitiøse og seriøse virksomheder de kommende år,” forklarer formanden.

Om DTVK og TV-inspektionsgruppen

Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK er en landsdækkende, frivillig kontrolordning, hvis formål sikrer, at de tilsluttede TV-inspektionsfirmaer udfører TV-inspektion på et højt kvalitetsniveau, og at firmaerne benytter nyeste teknologi. Kontrolordningen skal sikre, at TV-inspektioner gennemføres og rapporteres i overensstemmelse med DANVAS Fotomanual og udveksles i xml filer i gældende Dandas database format.

Alle medlemmer af TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri udfører TV-inspektion på baggrund af standarder og krav fastsat af DTVK.


Yderligere oplysninger:

Claus Vangsager
Formand TV-inspektionsgruppen under Dansk Byggeri
Tlf. 40 44 24 61Rørtekniksektionens Årsmøde 2020

Rørtekniksektionens Årsmøde afholdes online den 9. og 18. november 2020.

Rørtekniksektionens Årsmøde 2020 den 10. september 2020 på Frederik VI’s Hotel blev som bekendt aflyst på grund af stigningen i COVID-19.

Årsmøderne vil i stedet blive afholdt online.

Medlemmerne vil modtage en mail med nærmere information om årsmøderne, herunder link til møderne.

Oversigt over møderne og alle relevante dokumenter kan findes på Årsmødets hjemmeside.​

Se mere om Årsmødet her


Revidering af fotomanual

Til dig med interesse for fotomanualen, afløb og tv-inspektion.

En ny version af manualen er i høring fra i dag og frem til 19. august.

Revisionsarbejdet er sat i gang med udgangspunkt i de ønsker, der blev fremført på DANVAs TV-erfadag den 25. juni 2019 og tidsplanen er synkroniseret med den igangværende opdatering af DANDAS modellen. De øvrige vejledninger opdateres ligeledes i løbet af 2020.

Læs mere og download høringsmaterialet her – send gerne videre til andre relevante personer i jeres netværk.

Kommentarer og høringssvar sendes til undertegnede inden fristens udløb.

Vi glæder os til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Dorte SkræmKloak­renovering kan give million­besparelser

Professionel dokumentation af kloakskader kan give millionbesparelser når boligforeninger kloakrenoverer.

Flere og flere boligselskaber har fået øjnene op for, at det godt kan betale sig at entrere med professionelle TV-inspektionsfirmaer, når der skal renoveres kloakker. En ensartet og standardiseret dokumentation af skaderne på ledningsnettet kan nemlig give millionbesparelser for boligforeningerne.

Sådan lyder meldingen fra TV-Inspektionsgruppen forankret i Dansk Byggeri, hvor alle medlemsvirksomhederne kontrolleres og udfører TV-inspektion efter standarder udstukket af Danske TV-inspektionsfirmaers Kontrolordning – DTVK.

For at sikre den højeste kvalitet stilles der bl.a. krav til firmaernes organisation, TV-operatør, uddannelse, teknologi, udstyr og egenkontrol.

”Hvis boligforeningerne skal være sikre på, at skadesdækningen bliver korrekt i forbindelse med renovering af nedslidte kloakker, så skal de sikre sig, at entreprenøren entrerer med professionelle TV-inspektionsfirmaer, der er medlem af TV-Inspektionsgruppen under Dansk Byggeri. Det giver dig som bygherre garanti for ensartede og præcise data, ” forklarer Claus Vangsager, der er formand for TV-Inspektionsgruppen.

Han pointerer, at det ofte er millionbeløb, der er i spil for boligforeningerne, og at der i mange tilfælde er forskel i dækningen fra forsikringsselskab til forsikringsselskab.

”Men hvis der er sikkerhed om dokumentationen og klassificeringen af skaderne, er det en fordel for både forsikringsselskab og bygherre, fordi man i højere grad sikrer, at det er den rigtige erstatning, der kan udbetales,” siger Claus Vangsager.

Mange kloakskader er dækningsberettigede

Ifølge formanden, så er mange boligforeninger og boligselskaber ikke klar over, at det faktisk er muligt at få dækket en stor del af skaderne på kloakledningerne

”De fleste boligforeninger har jo helt naturligt ikke selv tilstrækkelig indsigt i hvilke kloakskader, der er dækningsberettigede og hvilke der ikke er. Derfor er det også vigtigt at bruge entreprenører, der har den indsigt og de rigtige rådgivningskompetencer,” forklarer Claus Vangsager.

At kortlægge boligselskabers kloaknet og finde ud af skadernes nøjagtige omfang, kræver helt specielt udstyr og uddannede TV-operatører, som kun medlemmer af den DTVK kontrollerede TV-Inspektionsgruppe råder over.

Det specialiserede udstyr sikrer ifølge formanden også 100 procent præcision i bl.a. placering af stik, omfanget af skader på kloakkerne samt præcisering af rørstørrelser.

Derved sikres også en fuldstændig rapport, som er altafgørende for entreprenørernes videre arbejde med renoveringen af ledningsnettet ud fra eksempelvis planer for vedligeholdelse og fornyelse.

”En vedligeholdelses- og fornyelsesplan betyder, at kloakrørene inddeles i et funktionsindeks, der giver overblik over, hvilke dele af kloaksystemet, der skal renoveres med det samme og hvilke rør, der eksempelvis godt kan vente i nogle år, fortæller Claus Vangsager.

Har du brug for at komme i kontakt med medlemsvirksomheder af TV-Inspektionsgruppen, eller læse mere om de standarder og krav medlemmerne er underlagt via kontrolordningen DTVK, så kan du besøge www.dtvk.dk.