Manualer og vejledninger


Fotomanualen

Standard definitioner og observationskategorier samt fotos og principskitser, der sikrer en ensartet beskrivelse og klassifikation af de observationer, der registreres ved en TV-inspektion af afløbsledninger. Fotomanualen indeholder en vejledning i udfyldelse af rapporteringsskema og en beskrivelse af, hvordan data overføres til ledningsejeren via udvekslingsformatet til dandas.


Brøndmanualen

Brøndmanualen indeholder standard definitioner og beskrivelser af observationer i brønde samt vejledning i, hvordan disse afrapporteres i overensstemmelse med DANDAS Standarden.

Brøndmanualen anviser, hvordan rapportering af en brøndinspektion kan foregå. Rapporteringsmetoden anses for at være standard inden for den danske afløbsbranche.

Formålet med Brøndmanualen er at sikre en ensartet beskrivelse af de registreringer og observationer, der udføres i forbindelse med inspektion af brønde, så det kan rapporteres i overensstemmelse med DANVA’s udvekslingsformat til Dandas.


Navngivningsvejledning

Formålet med Navngivningsvejledningen er at sikre en entydig forståelse af de felter i Dandas XML-formatet, der anvendes til udveksling af informationer fra TV-inspektion af afløbsledninger samt at give anbefalinger til en fælles standard for navngivning af filer, brønde og rapportnavne mv. Herved sikres et entydigt grundlag for udarbejdelse af udbud og navngivningskrav samt udfyldning af XML-formatet. Navngivningsvejledningen anvendes af vandselskaber, TV-inspektionsfirmaer og rådgivere.


Acceptkriterier

I manualen foreslås acceptkriterier for vurdering af nye og fornyede afløbsledninger. Acceptkriterierne bygger på observationerne i fotomanualen og er bygherrens værktøj til at beslutte om kvaliteten af et nyt eller fornyet afløbssystem er acceptabelt.

Der findes kriterier for følgende ledningstyper: Beton, plast, forede ledninger og lange sammensvejste rør. Hver del indeholder beskrivelse af mulige observationer og forslag til acceptkriterier for disse.


Funktionsindeks

Vejledning om funktionsindeks er udgivet med det formål at sikre et ensartet grundlag for anvendelse af observationer fra en TV-inspektion af afløbsledninger til beregning af skadesprocenter og deraf afledte værdier for Funktionsindeks og Renoveringsindeks. Vejledningen beskriver en gennemskuelig og logisk metode til vurdering af en lednings funktion. Levetid, tæthed, hydraulisk kapacitet og forsyningssikkerhed indgår.

Funktionsindeks erstatter med denne vejledning det tidligere anvendte forholdstal, Fysisk Indeks, der har været anvendt af mange bygherrer til en første vurdering og prioritering af, hvilke dele af afløbssystemet, der skal saneres eller renoveres først. Vejledningen kan bruges sammen med 7. og 8. udgave af Fotomanualen.


SB TV

Krav og gode råd ved udbud af TV-inspektionsopgaver incl. forslag til indhold i arbejdsbeskrivelser for udførelse af spuling og/eller TV-inspektion af afløbsledninger med tilhørende rapportering, brøndinspektion samt udbud af drifts- og vedligeholdelsesopgaver i forbindelse med udført TV-inspektion.

Vejledningen giver en beskrivelse af, hvorfor de enkelte omtalte forhold bør vurderes og forslag til, hvordan de kan indgå i en arbejdsbeskrivelse.

Eksemplerne er beskrevet i overensstemmelse med de tekniske bestemmelser i ”Danske TV-inspektionsfirmaers kontrolordning” (DTVK).